பிந்திய செய்திகள்

மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

இன்று இலங்கை மத்திய வங்கிவெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி, டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 316 ரூபா 79 சதமாக பதிவாகியுள்ளது.

அத்துடன், விற்பனைப் பெறுமதி 327 ரூபா 49 சதமாக பதிவாகியுள்ளதுடன், ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 413 ரூபா 03 சதம். விற்பனை பெறுமதி 427 ரூபா 91 சதமாகவௌம் உள்ளது.

மேலும் யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 347 ரூபா 85 சதம் விற்பனை பெறுமதி 359 ரூபா 55 சதமாக பதிவாகியுள்ளது.

Latest Posts

இராசிபன்

மருத்துவம்

Latest Posts